NHRA - Pomona 2 2006 - Sunday early pits - NitroStitch