NHRA - Pomona 2 2006 - Motorsports Museum - NitroStitch