NHRA - Pomona 2 2006 - Friday on track/post racing - NitroStitch